ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ພວກເຮົາເກັບຮັກສາ(ສິ່ງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ)

ຫໍສະໝຸດໄດ້ສະສົມ, ເກັບຮັກສາວັດຖຸສິ່ງຂອງອັນເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ມຊ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ), ມູນເຊື້ອຂອງຫໍສະໝຸດກາງ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງຄະນະວິຊາຕ່າງໆ.  ມູນເຊຶ້ອດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ວັດຖຸອຸປະກອນ, ນັບແຕ່ປຶ້ມ ແລະ ວາລະສານ ຈົນຮອດຮູບແຕ້ມ, ຮູບຖ່າຍ, ແຜນທີ່, ເອກະສານທີ່ສຳຄັນທາງລັດຖະການ, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານວິຊາການ, ກິດຕະພາກ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຄ່າອື່ນໆ.

>> ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທ້ອງຖິ່ນ