ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ພວກເຮົາເກັບຮັກສາ(ສິ່ງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ)

ຫໍສະໝຸດໄດ້ສະສົມ, ເກັບຮັກສາວັດຖຸສິ່ງຂອງອັນເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ມຊ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ), ມູນເຊື້ອຂອງຫໍສະໝຸດກາງ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງຄະນະວິຊາຕ່າງໆ.  ມູນເຊຶ້ອດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ວັດຖຸອຸປະກອນ, ນັບແຕ່ປຶ້ມ ແລະ ວາລະສານ ຈົນຮອດຮູບແຕ້ມ, ຮູບຖ່າຍ, ແຜນທີ່, ເອກະສານທີ່ສຳຄັນທາງລັດຖະການ, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານວິຊາການ, ກິດຕະພາກ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຄ່າອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທ້ອງຖິ່ນ

 

ຄະນະນຳ ມຊ

ຮູບພາບຂອງຄະນະນຳ ມຊ ແຕ່ຊຸດທຳອິດ ເຖິງຊຸດປະຈຸບັນ (1996 -)

 

ທ່ານ ສຈ ດຣ ສຸກກົງແສງ ໄຊຍະເລີດ
ຮອງອະທິການບໍດີ (2004-2006),
ອະທິການບໍດີ (2006-ປະຈຸບັນ)

 

 

ທ່ານ ສຈ ດຣ ສຸກກົງແສງ ໄຊຍະເລີດ
ຮອງອະທິການບໍດີ (2004-2006),
ອະທິການບໍດີ (2006-ປະຈຸບັນ)

 

 

ທ່ານ ສຈ ດຣ ສຸກກົງແສງ ໄຊຍະເລີດ
ຮອງອະທິການບໍດີ (2004-2006),
ອະທິການບໍດີ (2006-ປະຈຸບັນ)