ລະບຽບການນຳໃຊ້

ຫໍສະໝຸດກາງ(ຫສກ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານດູແລຮັກສາເວັບໄຊ໋ນີ້.
ໃນການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ໋ນີ້ ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ວາງອອກ ລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ລະບຽບການນຳໃຊ້ນີ້ອາດຈະຖືກດັດແປງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາກວດສອບ ລະບຽບການນຳໃຊ້ເປັນປະຈຳ.

ລິຂະສິດ

ເນຶ້ອໃນຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃນເວັບໄຊ໋ນີ້ ເຊິ່ງລວມມີ ບົດຂຽນ, ຮູບພາບ, ວິດີໂອ ແລະ ສຽງ ເປັນຂອງ ຫສກ ຕາມລະບຽບການ. ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນບາງຢ່າງເປັນຂອງພາກສ່ວນອົງການ ຫຼື ພາກອື່ນໆ ທ່ານຄວນອ້າງເຖິງພາກສ່ວນນັ້ນໆ.
ທ່ານອາດນຳໃຊ້ ເນຶ້ອໃນຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທຸກຢ່າງ ເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ ຄວາມບັນເທີງສ່ວນຕົວເທົ່ານັ້ນD ແຕ່ວ່າ, ຖ້າຕ້ອງການນນຳໃຊ້ເນຶ້ອໃນຂໍ້ມູນເພື່ອທາງທຸລະກິດ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດ ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ອ້າງອີງເຖິງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ອະນາຈານ ແລະ ທີ່ຜິດກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.

ການເຊືື່ອມຕໍ່ໄປຫາເວັບໄຊ໋ອື່ນໆ ໂດຍຜ່ານເວັບໄຊ໋ນີ້

ເນຶ້ອໃນຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຢູ່ເວັບໄຊ໋ອື່ນ ແມ່ນຖືວ່າເປັນການບໍລິຫານຈັດການ, ເປັນຄວາມຮັບຜີດຊອບ ຂອງເວັບໄຊ໋ນັ້ນໆ, ຫສກ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆ.
ສະນັ້ນ ກະລຸນາອ່ານ ລະບຽບການນຳໃຊ້ ຢູ່ເວັບໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂອງ.
ຫໍສະໝຸດກາງຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຢູ່ເວັບໄຊ໋ອື່ນ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນເນຶ້ອໃນທີ່ທາງ ຫສກ ເປັນຜູ້ຂຽນເອງ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ມາຈາກເວັບໄຊ໋ທາງນອກ (ເຂົ້າມາຍັງເວັບໄຊ໋ນີ້)

ການເຂົ້າຫາເວັບໄຊ໋ ຫສກ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ ໂດຍຜ່ານ http://www.nuol.edu.la ເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນການເຂົ້າຫາ ຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ ຫສກ ຜ່ານເວັບໄຊ໋ອື່ນໆ ຂໍ້ມູນນັ້ນອາດຈະບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ຖືກຕ້ອງຕາມຄງາມເປັນຈິງ.

ສິ່ງທີ່ ຫສກ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ

ພວກເຮົາພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງຢູ່ໃນເວັບໄຊ໋ນີ້ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງທີ່ສຸດ.

ແຕ່ວ່າ, ຫສກ:

  • ຈະບໍ່ຮັບປະກັນ ແລະ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ຄວາມຖືກຕ້ອງສົມບູນ ຫຼື ບໍ່ ຖືກຕ້ອງສົມບູນຂອງເນຶ້ອໃນຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊ໋ນີ້;
  • ມີສິດທີ່ຈະດັດແປງແກ້ໄຂເນຶ້ອໃນຕ່າງໆໄດ້ ເມື່ອຕ້ອງການ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍ່ຄວນເອື່ອຍອີງ ຫຼື ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ເນຶ້ອໃນຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊ໋ນີ້ສະເໝີໄປ. ຜູ້ໃຊ້ຄວນກວດສອບ ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ ກັບຫ້ອງສະໝຸດເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ;
  • ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການນຳໃຊ້ເນຶ້ອໃນຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊ໋ນີ້ ຫຼື ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຈາກ ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເນຶ້ອໃນຂໍ້ມູນ, ຈາກການຫຼົ້ມແຫຼວຂອງເວັບໄຊ໋ນີ້ ຫຼື ຈາກການປ່ຽນແປງອື່ນໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຜູ້ໃຊ້; ແລະ
  • ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃນການນຳໃຊ້ເນຶ້ອໃນຂໍ້ມູນຈາກເວັບໄຊ໋ຂອງ ພວກເຮົາ, ຄວາມບໍ່ປອດໄພອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ລະບົບຂັດຂ້ອງ ແລະ ໄວຣັດສ໌ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ຈາກລະບົບຊອບແວອື່ນໆທີ່ເຂົ້າມາຄຸກຄາມ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ເວັບໄຊ໋ນີ້ ຫຼື ໃຫ້ແກ່ລະບົບເຊີບເວີຂອງເວັບໄຊ໋ນີ້.