ສອບຖາມພະນັກງານຫ້ອງສະໝຸດ

ບາງທ່ານອາດໃໝ່ໃນການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ ບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມຈາກໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ.

ສະນັ້ນ, ທ່ານສາມາດສອບຖາມພະນັກງານຫ້ອງສະໝຸດທີປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະຊັ້ນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ການບໍລິການຕ່າງໆ ໄດ້. ຫໍສະໝຸດຍັງສະໜອງຄູ່ມື ແລະ ເຄື່ອງມືຊ່ວຍ ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ ໃນການຄົ້ນຫາປຶ້ມ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ.

ພະນັກງານຫ້ອງສະໝຸດ ບໍ່ພຽງສ້າງຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີການຈັດໝວດໝູ່ປຶ້ມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖີງປຶ້ມໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ແລະ ຖານປຶ້ມສະເພາະໃດໜຶ່ງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.