• ຈັດບຳລຸງ, ສຳມະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການຫໍສະໝຸດ ແລະ ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ.
  • ຮີບໂຮມຜົນງານການຂີດຂຽນຂອງຄູອາຈານ, ວິທະຍານິພົນລະດັບປີຍາໂທ, ປີຍາເອກ ແລະ ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ທີ່ດີເດັ່ນຂອງນັກສຶກສາ.
  • ຊອກແຫຼ່ງທຶນເພື່ອປັບປຸງປື້ມ, ວາລະສານ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງຕ່າງໆ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບຕ່າງກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີປື້ມ, ເອກະສານ, ຕຳລາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາເຂົ້າໃນຫໍສະໝຸດ.
  • ດຳເນີນການບູລະນະຮັກສາສິ່ງພິມຕ່າງໆ, ຈັດໝວດໝູ່ປື້ມ, ສ້າງບັດລາຍການ, ບັນນານຸກົມ, ສາລະສັງເຂບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບລວມສູນຢູ່ຫໍສະໝຸດກາງ.
  • ເກັບກຳຂໍ້ມູນປື້ມ, ວາລະສານ, ເອກະສານຕ່າງໆດ້ວຍລະບົບຄອມພີວເຕີ ເພື່ອຄວາມສະດວກຄົ້ນຫາເອກະສານ ທີ່ຕ້ອງການ.
  • ຈັດຕັ້ງຫ້ອງອ່ານສຳລັບຕຳລາສິດສອນ, ຫ້ອງວາລະສານ ແລະ ຫ້ອງສຳລັບນັກຄົ້ນຄ້ວາຂັ້ນເໜືອປະລິນຍາຕີ.
  • ຈັດຕັ້ງບັນດາຮູບແບບໂຄສະນາ, ປະຊາສຳພັນ, ສະເໜີແນະ, ແນະນຳພະນັກງານຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນດາເອກະສານທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່ ທີ່ມີຢູ່ໃນຫໍສະໝຸດຢ່າງທັນການ.
  • ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນຈັດຫາເອກະສານ ກ່ຽວກັບວັດທະນາທຳ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຮຽນການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
  • ປະສານສົມທົບກັບຄະນະວິຊາ, ສູນ ເພື່ອສະໜອງປື້ມຕຳລາ, ເອກະສານ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆໃຫ້ນັກສຶກສາ ຄູອາຈານ ໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງ ໃນການສິດສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາຕາມໂຄງການຫັກສູດ.
  • ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີການສ້າງລະບົບຕາໜ່າງເຄືອຂ່າຍ ຫໍສະໝຸດກາງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫໍສະໝຸດຂອງຄະນະວິຊາ, ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດຂອງອົງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.