ການເປັນສະມາຊິກສຳລັບນັກສຶກສາ ມຊ

ກ່ອນນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ, ທ່ານຄວນມີບັດສະມາຊິກ, ສ່ວນແບບຟອມສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ແມ່ນພົວພັນໄດ້ທີ່ຫໍສະໝຸດກາງ ໂດຍກົງ.

ຈະເຮັດບັດສະມາຊິກໄດ້ນັ້ນ, ທ່ານຄວນກະກຽມ:
– ຮູບຂະໜາດ 3×4 1 ໃບ
(ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງຕື່ມລົງໃນແບບຟອມເຮັດບັດສະມາຊິກ:)
– ຊື່ ນາມສະກຸນ
– ທີ່ຢູ່
– ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ (ຕົວຢ່າງ: FNNS0221/17)
– ຄະນະວິຊາ
– ສາຂາວິຊາທີ່ສຶກສາຢູ່
– ປີຮຽນ (ຕົວຢ່າງ ປີ: 1, 2, 3, ..)
– ຫ້ອງຮຽນ
– ເີງນຄ່າທຳນຽມ 17,500 ກີບ
– ເບີຕິດຕໍ່

ສະມາຊິກປະເພດອື່ນໆ ກົດໃສ່ນີ້