ການເປັນສະມາຊິກສຳລັບອາດີດນັກສຶກສາ ມຊ

ກ່ອນນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ, ທ່ານຄວນມີບັດສະມາຊິກ, ສ່ວນແບບຟອມສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ແມ່ນພົວພັນໄດ້ທີ່ຫໍສະໝຸດກາງ ໂດຍກົງ.

ຈະເຮັດບັດສະມາຊິກໄດ້ນັ້ນ, ທ່ານຄວນກະກຽມ:
– ຮູບຂະໜາດ 3×4 1 ໃບ
(ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງຕື່ມລົງໃນແບບຟອມເຮັດບັດສະມາຊິກ:)
– ຊື່ ນາມສະກຸນ
– ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ
– ບັດປະຈຳໂຕ ຫູື ພາດສະປອດ
– ເງີນຄ່າທຳນຽມ 25,000 ກິີບ
– ເບີຕິດຕໍ່

ສະມາຊິກປະເພດອື່ນໆ ກົດໃສ່ນີ້