ພາລະບົດບາດ:

ຫໍສະໝຸດກາງມີພາລະບົດບາດຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການປື້ມ, ຕຳລາຮຽນວາລະສານ, ຂ່າວສານເຕັກ
ນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາເພື່ອການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ ວິທະຍາສາດຕາມແຜນພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ໜ້າທີ່:

 • ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານຫໍສະໝຸດ ຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ລັດຖະທຳມະນູນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
 • ຄຸມ້ຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫໍສະໝຸດກາງ ຕາມການກຳນົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ.
 • ຈັດບຳລຸງ, ສຳມະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການຫໍສະໝຸດ ແລະ ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ.
 • ຮີບໂຮມຜົນງານການຂີດຂຽນຂອງຄູອາຈານ, ວິທະຍານິພົນລະດັບປີຍາໂທ, ປີຍາເອກ ແລະ ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ທີ່ດີເດັ່ນຂອງນັກສຶກສາ.
 • ຊອກແຫຼ່ງທຶນເພື່ອປັບປຸງປື້ມ, ວາລະສານ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງຕ່າງໆ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບຕ່າງກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີປື້ມ, ເອກະສານ, ຕຳລາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາເຂົ້າໃນຫໍສະໝຸດ.
 • ດຳເນີນການບູລະນະຮັກສາສິ່ງພິມຕ່າງໆ, ຈັດໝວດໝູ່ປື້ມ, ສ້າງບັດລາຍການ, ບັນນານຸກົມ, ສາລະສັງເຂບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບລວມສູນຢູ່ຫໍສະໝຸດກາງ.
 • ເກັບກຳຂໍ້ມູນປື້ມ, ວາລະສານ, ເອກະສານຕ່າງໆດ້ວຍລະບົບຄອມພີວເຕີ ເພື່ອຄວາມສະດວກຄົ້ນຫາເອກະສານ ທີ່ຕ້ອງການ.
 • ຈັດຕັ້ງຫ້ອງອ່ານສຳລັບຕຳລາສິດສອນ, ຫ້ອງວາລະສານ ແລະ ຫ້ອງສຳລັບນັກຄົ້ນຄ້ວາຂັ້ນເໜືອປະລິນຍາຕີ.
 • ຈັດຕັ້ງບັນດາຮູບແບບໂຄສະນາ, ປະຊາສຳພັນ, ສະເໜີແນະ, ແນະນຳພະນັກງານຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນດາເອກະສານທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່ ທີ່ມີຢູ່ໃນຫໍສະໝຸດຢ່າງທັນການ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນຈັດຫາເອກະສານ ກ່ຽວກັບວັດທະນາທຳ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຮຽນການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
 • ປະສານສົມທົບກັບຄະນະວິຊາ, ສູນ ເພື່ອສະໜອງປື້ມຕຳລາ, ເອກະສານ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆໃຫ້ນັກສຶກສາ ຄູອາຈານ ໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງ ໃນການສິດສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາຕາມໂຄງການຫັກສູດ.
 • ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີການສ້າງລະບົບຕາໜ່າງເຄືອຂ່າຍ ຫໍສະໝຸດກາງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫໍສະໝຸດຂອງຄະນະວິຊາ, ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດຂອງອົງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.