ພະແນກບໍລິຫານສັງລວມ

ປະກອບມີ 2 ໜ່ວຍງານ ຄື::

  1. ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງການເງິນ ແລະ ເລຂານຸການ
  2. ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ການພິມ

ພະແນກບໍລິການ

ປະກອບມີ 3 ໜ່ວຍງານ ຄື::

  1. ໜ່ວຍງານບໍລິການ
  2. ໜ່ວຍງານວາລະສານ-ໜັງສືພິມ
  3. ຫ້ອງມູນເຊື້ອ

ພະແນກວິຊາການ

ປະກອບມີ 2 ໜ່ວຍງານ ຄື:

  1. ໜ່ວຍງານເຕັກນິກວິຊາຫ້ອງສະໝຸດ
  2. ໜ່ວຍງານເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໂສດຕະທັດ