ຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນພຸດ ທີ່ 12/12/2018 ທາງOpen Development Laos (ODL) ໄດ້ມາເຜີຍແຜ່ການໃຫ້ຂໍ້ມູນລະບົບຂ່າວສານ  ແບບເປີດກວ້າງ ຢູ່ຫໍສະໝຸດກາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊື່ງເຂົ້າຮວ່ມຮັບຟັງໂດຍພະນັກງານຫ້ອງການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ມຊ, ພະນັກງານສູນ IT ແລະ ພະນັກງານຫໍສະໝຸດກາງ. ໂຄງການໄດ້ເນັ້ນໜັກການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊຸດຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.