ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ພວກເຮົາເກັບຮັກສາ(ສິ່ງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ)

ຫໍສະໝຸດໄດ້ສະສົມ, ເກັບຮັກສາວັດຖຸສິ່ງຂອງອັນເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ມຊ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ), ມູນເຊື້ອຂອງຫໍສະໝຸດກາງ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງຄະນະວິຊາຕ່າງໆ.  ມູນເຊຶ້ອດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ວັດຖຸອຸປະກອນ, ນັບແຕ່ປຶ້ມ ແລະ ວາລະສານ ຈົນຮອດຮູບແຕ້ມ, ຮູບຖ່າຍ, ແຜນທີ່, ເອກະສານທີ່ສຳຄັນທາງລັດຖະການ, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານວິຊາການ, ກິດຕະພາກ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຄ່າອື່ນໆ.

 

ຄະນະນຳ ມຊ

ຮູບພາບຂອງຄະນະນຳ ມຊ ແຕ່ຊຸດທຳອິດ ເຖິງຊຸດປະຈຸບັນ (1996 -)

 

ທ່ານ ສຈ ດຣ ສົມກົດ ມັງໜໍ່ເມກ
ອະທິການບໍດີ ຄົນທີສອງ (2002-2006)

ຮອງອະທິການບໍດີ (2004-2006),
ອະທິການບໍດີ (2006-ປະຈຸບັນ)