ຂໍ້ມູນການຢືມ-ສົ່ງປຶ້ມ,ເອກະສານໃນຫໍສະໝຸດ

ສຳລັບນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
– ນັກຮຽນ/ສະມາຊິກທົ່ວໄປຜູ້ໜຶ່ງ ສາມາດຢືມປຶ້ມໄດ້ເຖິງ 4 ຫົວ ຕໍ່ຄັ້ງ.
– ໄລຍະເວລາການຢືມ: ຕ້ອງນຳເອົາປຶ້ມມາສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນ, (ນັບທັງ ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ).

ສຳລັບພະນັກງານ,ຄູອາຈານ, ນັກວິໄຈນັກຄົ້ນຄົ້ວ
– ທ່ານຢືມປຶ້ມໄດ້ເຖິງ 7 ຫົວ ຕໍ່ຄັ້ງ.
– ໄລຍະເວລາການຢືມ: ຕ້ອງນຳເອົາປຶ້ມມາສົ່ງພາຍໃນ 14 ວັນ, (ນັບທັງ ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ).

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳເອົາປຶ້ມມາສົ່ງຫໍສະໝຸດ ຕາມວັນເວລາທີ່ກຳນົດ:
ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳເອົາປຶ້ມມາສົ່ງ ຕາມວັນເວລາທີ່ກຳນົດ, ທ່ານຈະຖືກປັບໃໝ:
– 1,000 ກີບ ຕໍ່ຫົວ.
ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານຢືມປຶ້ມ 4 ຫົວ ເຊິ່ງຕ້ອງສົ່ງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2017, ແຕ່ວ່າ ທ່ານນຳເອົາປຶ້ມມາສົ່ງໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2017, ຄ່າປັບໃໝລວມທັງໝົດ ແມ່ນ: 4,000 ກີບ.


ປຶ້ມ & ເອກະສານໃດ ທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຢືມໄດ້. ເບິ່ງຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້:


ບົດນິພົນ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ & ບົດລາຍງານ

ຫໍສະໝຸດຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຢືມ ປຶ້ມບົດນິພົນ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ & ບົດລາຍງານ ແຕ່ທ່ານສາມາດ
ສຳເນົາ ແລະ ອ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງສະໝຸດເທົ່ານັ້ນ.

ປຶ້ມ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງ

ຫໍສະໝຸດຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຢືມ ປຶ້ມ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດສຳເນົາ ແລະ
ອ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງສະໝຸດເທົ່ານັ້ນ.


ສິ່ງພິມລັດຖະບານ

ຫໍສະໝຸດຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຢືມ ປຶ້ມ ແລະ ເອກະສານ ຫຼື ສິ່ງພິມລັດຖະບານໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດ
ສຳເນົາ ແລະ ອ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງສະໝຸດເທົ່ານັ້ນ.

ເອກະສານຫາຍາກອື່ນໆ

ຫໍສະໝຸດຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຢືມ ປຶ້ມ ຫຼື ເອກະສານຫາຍາກອື່ນໆ ໝາຍຄວາມວ່າ ປຶ້ມ ຫຼື ເອກະສານ
ນັ້ນອາດເປັນເອກະສານທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ມີຈຳນວນໜ້ອຍ. ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆໄດ້ນຳໃຊ້ ສະນັ້ນ,
ຫໍສະໝຸດຈິ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢືມໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດສຳເນົາ ແລະ ອ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງສະໝຸດເທົ່ານັ້ນ.