ສຳລັບນັກຄົ້ນຄົ້ວາ ນັກວິໃຈ ແລະ ພະນັກງານ ຄູອາຈານພາຍໃນ ມຊ

ກ່ອນນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ, ທ່ານຄວນມີບັດສະມາຊິກ, ສ່ວນແບບຟອມສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ແມ່ນພົວພັນໄດ້ທີ່ຫໍສະໝຸດກາງ ໂດຍກົງ.

ຈະເຮັດບັດສະມາຊິກໄດ້ນັ້ນ, ທ່ານຄວນກະກຽມ:

– ຮູບຂະໜາດ 3×4
(ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງຕື່ມລົງໃນແບບຟອມເຮັດບັດສະມາຊິກ:)
– ຢົດ (ດຣ., ຮສ., ນາງ, …)
– ຊື່ ນາມສະກຸນ
– ຕຳແໜ່ງ/ໜ້າທີ່ວຽກງານ
– ບ່ອນປະຈຳການ (ຄະນະວິຊາ, ພະແນກ, ຫ້ອງການ, …)
– ເງີນຄ່າທຳນຽມ 17,500 ກີບ
– ເບີຕິດຕໍ່

ສະມາຊິກປະເພດອື່ນໆ ກົດໃສ່ນີ້