ຕິດຕໍ່ LALIC

ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕູ້ໄປຊະນີ 7322
ໂທ: +856-21 770937; ແຟັກ: +856-21 770937