ໃນທຸກໆປີຂອງວັນທີ 8 ມີນາເຊີ່ງເປັນວັນແມ່ຍີ່ງສາກົນ ຢູ່ຫໍສະໜຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການສະເລີມສະຫຼອງ ແລະ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳລາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ມີພາເຂົ້າສາມັກຄີ, ຮອ້ງເພລງ, ຟອ້ນລຳວົງລາວ ແລະມີການອວຍພອນເຊີ່ງກັນແລະກັນ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮ່ງ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

  • ພາເຂົ້າສາມັກຄີ

  • ພິທີການມອບຂອງຂັວນ

  • ຮ້ອງເພລງ

  • ຟ້ອນລຳວົງສາມັກຄີ