All posts by library

06Dec/17

ງານປະຖົມນິເທດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ້າງທັກສະການຮຽນຮູ້ວິທີເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປີທີ 1 ສົກຮຽນ 2017-2018

ງານປະຖົມນິເທດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ້າງທັກສະການຮຽນຮູ້ວິທີເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປີທີ 1 ສົກຮຽນ 2017-2018