ພະນັກງານ

ຫສກ ປະກອບມີພະນັກງານສົມບູນ 32 ທ່ານ, ເຊີ່ງມີພະນັກງານບັນນາລັກສາດ 3 ທ່ານ ແລະ ມີວຸດທິການສຶກສາ ຄືດັ່ງລຸມນີ້::

 ວຸດທິການສຶກສາ  ຈຳນວນທັງໝຸດ ຍິງ
 ປະລິນຍາໂທ  7  4
 ປະລິນຍາຕີ  23  17
 ຊັ້ນສູງ  1  0
 ຊັ້ນກາງ  1  0
 ຊັ້ນຕົ້ນ  0  0
 ພະນັກງານອານະໄມ  4  4

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຫສກ

UCL Staff Organisation Graph