ການພົວພັນພາຍໃນໝ

ຫໍສະໝຸດກາງ(ຫສກ) ໄດ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາຫ້ອງສະໝຸດຄະນະວິຊາອ້ອມຂ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອການພັດທະນາ, ຫ້ອງສະໝຸດໂຮງຮຽນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງອົງການວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງສະໝຸດສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງສະໝຸດກອງທັບ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

ຫສກ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຫສກ, ຂອງຫ້ອງສະໝຸດຄະນະວິຊາຕ່າງໆ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອການພັດທະນາ, ຫ້ອງສະໝຸດສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ພະນັກງານຂອງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ, ປະຈຳແຂວງຫຼວງພະບາງອີກດ້ວຍ.

ການພົວພັນພາຍນອກ

ຫສກ ໄດ້ມີການຮ່ວມມື ແລະປ໋ຽນຂໍ້ມູນກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຮ່າໂນຍ ວຽດນາມ, ມະຫາສາລະຄາມ (ໄທ), ກົງການໂກບຽກ (COBIAC – Collectif de Bibliothécaires et Intervenants en Action Culturelle ) ແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ, ອົງການເຊອຸຍເດ (CUD – Commission universitaire pour développement) ແລະ ໄອໂຟເນັດ (eIFL. Net – Electronic Information for Libraries).