ກ່ຽວກັບ ຫສກ

ພາບລວມ ຫສກ ໂດຍຫຍໍ້
ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ ຫຼື ຫສກ ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໃນປີ ຄສ 1996. ຫສກ ຈັດຫາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ເຊັ່ນ: ປຶ້ມ, ວາລະສານ, ໜັງສືພິມ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ເປັນສິ່ງພິມ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງພິມ ນີ້ກໍ່ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ ຄູ, ອາຈານ, ພະນັກງານ, ນັກສຶກ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆ ທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ຂໍ້ມນຂອງຫໍສະໝຸດກາງ

ໜ້າວຽກຫຼັກຂອງຫໍສະໝຸດກາງ
ພາລະບົດບາດ & ໜ້າທີ່
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ & ພະນັກງານ
ປະຫວັດຂອງຫໍສະໝຸດ
ພະແນກ
ຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິຕ່າງໆ

ໜ້າວຽກຫຼັກຂອງຫໍສະໝຸດກາງ

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດ
ການພົວພັນຮ່ວມມື
LALIC
ສິ່ງສະສົມ
ການບໍລິການ
ຫ້ອງສະໝຸດດີຈີຕອລ