ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກງານນັກສຶກສາປີ4 ມາຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພາກວິຊາພູມີສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດ ທີ່ໄດ້ມາຝືກງານຢູ່ທີ່ຫໍສະໝຸດ ເລີມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 6/2/2018 – 6/4/2018 ກໍ່ຖືວ່າປະສົມຜົນງານສຳເລັດໜ້າທີ່ ດັ່ງນັ້ນທາງຫໍສະໜຸດກາງ ຂອງພວກເຮົາຈື່ງໄດ້ມີການມອບ ໃບຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ກັບ ນາງ. ຈີນດາພອນ ພູມລະນອງ ຊື່ງມອບໂດຍ ທ່ານ. ສົມພອນ ບຸນມີ ຮອງອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິິຫານ.