ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດໃນການຝຶກອົບຮົ່ມວຽກງານຫໍສະໝຸດໃຫ້ກັບພະນັກງານປະຈຳຢູ່ຫໍສະໜຸດກາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນເວລາ 8 ມື້ ເຊຶ່ງໃນນັ້ນມີຊະມາຊິກ 10 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບມີ ອາຈານ 3 ຄົນ, ໃນການຝຶກອົບຮົມນີ້ຈະເນັ້ນໜັກທາງດ້ານວິຊາການ ໃນນັ້ນປະກອບມີການການລົງລາຍການບັດ, ການວິເຄາະເລກໜວດໜູ່ ແລະ ການກຳນົດຫົວເລື່ອງ.