ໃຈຄວາມ ແລະ ເນື້ອໃນປຶ້ມຈະເວົ້າເຖີ່ງການດຳລົງຊີວິດ ຄົນເຮົາມີໂອກາດສ້າງຄວາມດີໃຫ້ຊີວິດຕົນເອງໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວໃນຊ່ວງອາຍຸໜື່ງ. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນແລ້ວໃນຊ່ວງອາຍຸຂອງແຕ່ລະຄົນນັ້ນ ເໜືອນກັບວ່າມີສີ່ງໜື່ງທີ່ອອກແບບມາໃຫ້ຊີວີດທີ່ຕ້ອງເປັນໄປເອີ້ນວ່າ ອຸປະສັກຂອງຄວາມຝັນເຊີ່ງແຕ່ລະຄົນຕ້ອງສູ້ ສູ້ເພື່ອສ້າງຄວາມດີທົດແທນອຸປະສັກເຫຼົ່ານັ້ນ. ການສ້າງຄວາມດີນັັ້ນປຽບຄືລາງວັນອັນປະເສີດໃຫ້ຊີວິດແລ້ວເຮົາຈື່ງຈະຮູ້ວ່າ ຊີວິດມີພະລັງ ເເລະ ຄວາມມຸ້ງຫວັງເພື່ອເດີນທາງ ນີ້ຄືຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນສີ່ງໃໜ່ທີ່ຢູ່ໄກກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ການມອບປຶ້ມຂອງທ່ານໃນຄັ້ງນີ້ຖືວ່າເປັນການປະກອບສ່ວນຊ່ວບສ້າງຄັງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.