9/12/2018-20/12/2018 ພະນັກງານຫ້ອງສະໝຸດຈາກຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າຈຳນວນ 2 ທ່ານ ມາຖອດຖອນຝຶກອົບຮົມວຽກງານທາງດ້ານວິຊາການຫ້ອງສະໝຸດຢູ່ທີ ຫໍສະໝຸດສະກາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງາານລົງທະບຽນປື້ມ ເຊີ່ງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການຈໍ້າກາ, ພິມສັນ, ຕິດບາໂຄດ ແລະ ອື້ນໆ.